Objectius

L'Escola d'oficials Forestals és la primera escola formativa de treballs forestals que completa la formació teòrica amb la pràctica en els aprofitaments forestals, on els alumnes son els qui acabant fent l’aprofitament amb la tutela i col·laboració del professorat.

  • Oferir una professió de futur, altament qualificada en l’àmbit del món rural i l’Alt Pirineu.
  • Formar professionals altament qualificats i especialitzats, productius i amb experiència en la categoria d’oficials especialistes per donar resposta a la demanda de personal qualificat.
  • Aconseguir que tots els alumnes acabin el curs amb un alt nivell formatiu i experiència pràctica i aconsegueixin un lloc de treball en el sector.
  • Esdevenir un referent de centre formatiu de l’àmbit forestal per tal d’exemplificar les bones pràctiques i una sistemàtica de treball estàndard per dignificar la professió i dotar al sector de professionals competents.
  • Difondre els valors de la formació, la tecnificació i d’utilització de maquinària específica dins del sector forestal.
  • Exemplificar una sistemàtica de treball basada en els estàndards internacionals per a la prevenció de riscos la professionalització i l’augment de la productivitat dels treballs forestals.
  • Crear llocs de treball estables al municipi i a la comarca vinculats a la gestió forestal.
  • Aconseguir que la gestió forestal en les finques de la Generalitat de Catalunya tingui un retorn socioeconòmic per al municipi més enllà de les tres quartes parts del producte líquid dels aprofitaments.
  • Donar continuïtat i profunditat a l’estratègia de mobilització de fusta i desenvolupament del sector forestal en els boscos públics, aportant professionals qualificats en la realització de treballs forestals.